Eastern Syriac :ܡܲܪܓܸܫ
Western Syriac :ܡܰܪܓܶܫ
Root :ܪܓܫ
Eastern phonetic :' ma riš
Category :verb
[Government]
English :1) to make perceive / to notify , to make aware / to raise awareness , to advise / to tell / to brief , to inform officially , to apprise / to let someone know ; 2) see also ܡܲܥܗܸܕ / ܡܲܕܟܸܪ / ܦܲܩܸܕ / ܙܲܗܸܪ / ܡܲܪܥܸܫ : to remind , to cause to remember , to call to mind / to bring to mind , to conjure up / to evoke ;
French :1) faire prendre conscience / aviser , notifier / informer officiellement / signifier , sensibiliser / faire savoir à quelqu'un / avertir ; 2) voir aussi ܡܲܥܗܸܕ / ܡܲܕܟܸܪ / ܦܲܩܸܕ / ܙܲܗܸܪ / ܡܲܪܥܸܫ : rappeler , faire penser à , faire se souvenir de , évoquer ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܓܫ, ܡܲܪܓܘܼܫܹܐ

See also : ܡܲܚܒܸܪ, ܡܲܕܸܥܝܵܢܵܐ, ܡܗܵܕܹܐ, ܡܲܙܗܸܪ, ܦܲܪܗܸܙ, ܡܲܚܒܸܪ, ܡܲܚܒܘܼܪܹܐ, ܡܲܕܸܥ, ܫܲܘܕܸܥ, ܡܲܕܟܸܪ, ܡܲܕܟ݂ܘܼܪܹܐ, ܦܲܩܸܕ, ܦܲܩܘܼܕܹܐ, ܙܲܗܸܪ, ܙܲܗܘܼܪܹܐ, ܡܲܪܥܸܫ, ܡܲܪܥܘܼܫܹܐ, ܡܲܥܗܸܕ, ܡܲܥܗܘܼܕܹܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun