Eastern Syriac :ܡܲܬܩܸܢ ܩܘܼܦ̈ܠܹܐ
Western Syriac :ܡܰܬܩܶܢ ܩܽܘܦ̈ܠܶܐ
Root :ܩܦܠ
Eastern phonetic :' mat qin ' qu:p lé
Category :noun
[Professions]
English :see also ܩܵܦܘܿܠܵܐ / ܬܲܪܨܵܢܵܐ ܕܩܸܦ̈ܝܼܠܹܐ : a locksmith ;
French :voir aussi ܩܵܦܘܿܠܵܐ / ܬܲܪܨܵܢܵܐ ܕܩܸܦ̈ܝܼܠܹܐ : un serrurier ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܦܠ, ܩܵܦܘܿܠܵܐ, ܡܲܬܩܸܢ

Source : Bailis Shamun