Eastern Syriac :ܡܥܲܠܝܘܼܬܵܗ
Western Syriac :ܡܥܰܠܝܽܘܬܳܗ
Root :ܥܠܐ
Category :noun
English :feminine of ܡܥܲܠܝܘܼܬܹܗ ; see also ܪܵܡܘܼܬܵܗ : Her Majesty , Her Highness ;
French :féminin de ܡܥܲܠܝܘܼܬܹܗ ; voir aussi ܪܵܡܘܼܬܵܗ : Sa Majesté , Son Altesse ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܠܐ, ܡܥܲܠܝܘܼܬܹܗ, ܡܥܲܠܝܵܐ

See also : ܪܵܡܘܼܬܵܐ, ܪܵܡܘܼܬܵܗ

Source : Bailis Shamun