Eastern Syriac :ܡܸܫܚܵܢܹ̈ܐ
Western Syriac :ܡܶܫܚܳܢ̈ܶܐ
Root :ܡܫܚ
Eastern phonetic :miš ' ḥa: né
Category :noun
[Science → Natural sciences]
English :plural of ܡܸܫܚܵܐ : oils ;
French :pluriel de ܡܸܫܚܵܐ : des huiles ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܫܚ, ܡܵܫܹܚ, ܡܫܝܼܚܵܐ, ܡܚܵܐ ܡܸܫܚܵܐ, ܡܲܚܝܵܢܵܐ ܕܡܸܫܚܵܐ, ܡܫܵܚܵܐ, ܡܲܫܚܵܢܵܐ, ܡܸܫܚܵܢܵܐ, ܡܸܬܡܲܫܚܵܢܵܐ, ܡܸܫܚܵܐ

Source : Bailis Shamun