Eastern Syriac :ܡܸܢ ܩܲܕ݇ܡ ܥܕܵܢܵܐ ܩܘܼܕܡܵܝܵܐ
Western Syriac :ܡܶܢ ܩܰܕ݇ܡ ܥܕܳܢܳܐ ܩܽܘܕܡܳܝܳܐ
Eastern phonetic :min qam ' da: na: qu:d ' ma: ia:
Category :adverb
[Time]
English :already , previously , prior to this , formerly ;
French :déjà , préalablement / précédemment / antérieurement ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܸܢ, ܩܲܕ݇ܡ, ܥܕܵܢܵܐ, ܩܘܼܕܡܵܝܵܐ, ܡܸܢ ܩܲܕ݇ܡ ܥܕܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun