Eastern Syriac :ܡܠܐ
Western Syriac :ܡܠܐ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to fill , to be filled , to complete ;
French :remplir , être rempli , être plein , compléter , parfaire , consommer / achever / parachever ;;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :מלא

Cf. ܡܠܐ, ܡܠܵܐ, ܡܸܠܝܵܐ, ܡܠܵܝܵܐ, ܡܠܝܼܬܐ, ܡܠܝܼܬܵܐ, ܡܸܫܬܲܡܠܘܿܝܹܐ, ܐܸܫܬܲܡܠܝܼ, ܫܲܡܠܝܼ

Derived words : ܐܸܫܬܲܡܠܝܼ, ܐܸܬ݂ܡܵܠܝ, ܒܲܝܬܵܝܘܼܬܵܐ ܠܡܠܘܿܐܵܐ, ܠܵܐ ܡܵܠܝܵܢܵܐ, ܡܵܠܵܐ, ܡܵܠܹܐ, ܡܠܵܐ, ܡܠܹܐ, ܡܸܠܐܵܐ, ܡܸܠܐܵܐ ܘܬܵܘܒܵܐ, ܡܠܘܿܐܵܐ, ܡܠܘܿܐܵܐ ܕܥܘܼܩܵܒ݂ܵܐ, ܡܠܘܿܐܵܐ ܣܸܦܪܵܝܵܐ, ܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܩܸܪ̈ܝܹܐ, ܡܠܘܿܐܵܝܵܐ, ܡܠܘܿܐܵܝܬܵܐ, ܡܲܠܘܼܬܵܐ, ܡܠܲܘܬܘܼܬܵܐ, ܡܲܠܵܝܵܐ, ܡܲܠܝܵܐ, ܡܸܠܝܵܐ, ܡܠܵܝܵܐ, ܡܸܠܝܵܐ ܘܡܸܫܵܐ, ܡܲܠܝܵܐܝܼܬ, ܡܲܠܝܘܼܬ ܣܲܗܪܵܐ, ܡܲܠܵܝܘܼܬܵܐ, ܡܲܠܝܘܼܬܵܐ, ܡܵܠܝܵܢܵܐ, ܡܵܠܝܵܢܬܵܐ, ܡܵܠܝܼܬܵܐ, ܡܲܠܵܝܬܵܐ, ܡܠܵܝܬܵܐ, ܡܠܝܼܬܵܐ, ܡܵܡܘܿܠܵܐ, ܡܲܡܠܹܐ, ܡܲܡܠܘܼܝܹܐ, ܡܡܲܠܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܫܲܡܠܝܵܐ, ܡܫܲܡܠܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܫܲܡܠܝܼܬܵܐ, ܡܸܫܬܘܼܡܠܝܵܐ, ܡܸܫܬܲܡܠܹܐ, ܡܸܫܬܲܡܠܘܿܝܹܐ, ܡܸܫܬܲܡܠܝܵܢܵܐ, ܫܘܼܡܠܵܝܵܐ, ܫܘܼܡܠܵܢܝܵܐ, ܫܲܡܠܹܐ, ܫܲܡܠܘܼܝܹܐ, ܫܲܡܠܝܼ, ܬܡܵܠܝ