Eastern Syriac :ܡܡܲܠܠܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܡܰܠܠܳܢܳܐ
Root :ܡܠܠ
Eastern phonetic :m mal ' la: na:
Category :noun
[Human being]
English :see also ܡܲܠܵܠܵܐ / ܡܫܲܥܝܵܢܵܐ / ܗܲܡܙܸܡܵܢܵܐ : a speaker / a person using a language , a person talking ;
French :voir aussi ܡܲܠܵܠܵܐ / ܡܫܲܥܝܵܢܵܐ / ܗܲܡܙܸܡܵܢܵܐ : un locuteur / un utilisateur d'une langue / un -phone (?) , une personne qui parle / un diseur ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܠܠ, ܡܵܠܵܠܵܐ ܕܝܼܕܵܐ , ܦܪܵܣ ܡܵܠܵܠܵܐ , ܡܸܠܠܵܐ, ܡܲܠܵܠܘܼܬܵܐ, ܡܲܡܠܠܵܐ, ܡܲܡܠܠܘܼܬ ܐܲܠܵܗܘܼܬܵܐ, ܥܸܠܬܵܐ ܕܡܲܡܠܠܵܐ, ܩܲܕܝܼܡܘܼܬ ܡܲܠܠܘܼܬܵܐ, ܫܸܥܝܵܐ ܕܡܸܠܠܹܐ, ܬܘܼܪܵܨ ܡܲܡܠܠܹܐ, ܡܠܝܼܠܬܵܐ, ܡܠܝܼܠܵܐ, ܡܠܝܼܠܵܐܝܼܬ, ܡܡܲܠܠܵܢܵܐ, ܡܲܠܵܠܵܐ

See also : ܡܫܲܥܝܵܢܵܐ, ܗܲܡܙܸܡܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun