Eastern Syriac :ܡܪܥ
Western Syriac :ܡܪܥ
Category :root
[Human → Disease]
English :to be sick ;
French :être malade ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :מרע

Cf. ܡܪܵܥ, ܡܲܡܪܥܘܼܝܹܐ, ܡܪܵܥܝܬܵܐ, ܛܲܦܝܵܢܵܐ ܡܲܪܥܵܐ, ܛܦܵܝܬܵܐ ܪܡܲܪܥܵܐ, ܡܲܡܪܥܘܼܝܹܐ ܠܸܒܵܐ, ܡܲܪܥܵܐ, ܡܲܪܥܵܐ ܕܓ̰ܝܼܓܲܪ, ܡܲܪܥܵܐ ܕܝܲܪܚܵܐ, ܡܲܪܥܵܐ ܕܠܸܒܵܐ, ܡܲܪܥܵܐ ܕܪܹܫܵܐ, ܡܲܪܥܵܐܛܲܦܝܵܢܵܐ, ܡܲܡܪܸܥܵܢܵܐ

See also : ܟܪܗ, ܟܪܵܗܵܐ, ܟܪܝܼܗܵܐ, ܟܪܝܼܗܵܐܝܼܬ, ܡܟܲܪܗܘܼܬܵܐ, ܡܟܲܪܗܵܢܵܐ, ܟܪܝܼܗܘܼܬܵܐ, ܐܲܠܝܼܠܘܼܬܵܐ, ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ

Derived words : ܛܲܦܝܵܢܵܐ ܡܲܪܥܵܐ, ܛܦܵܝܬܵܐ ܪܡܲܪܥܵܐ, ܡܘܼܡܪܸܥܵܐ, ܡܘܼܪܵܥܵܐ, ܡܲܡܪܘܼܥܹܐ, ܡܲܡܪܸܥ, ܡܲܡܪܥܘܼܝܹܐ, ܡܲܡܪܥܘܼܝܹܐ ܠܸܒܵܐ, ܡܲܡܪܥܵܢܵܐ, ܡܲܡܪܸܥܵܢܵܐ, ܡܲܡܪܲܥܬܵܐ, ܡܵܪܘܥܵܐ, ܡܵܪܘܿܥܘܵܐ, ܡܪܝܼܥܵܐ, ܡܪܝܼܥܬܵܐ, ܡܵܪܹܥ, ܡܵܪܸܥ, ܡܪܵܥ, ܡܵܪܥܵܐ, ܡܲܪܥܵܐ, ܡܪܵܥܵܐ, ܡܲܪܥܵܐ ܕܓ̰ܝܼܓܲܪ, ܡܲܪܥܵܐ ܕܝܲܪܚܵܐ, ܡܲܪܥܵܐ ܕܠܸܒܵܐ, ܡܲܪܥܵܐ ܕܪܹܫܵܐ, ܡܲܪܥܵܐܛܲܦܝܵܢܵܐ, ܡܲܪܥܵܝܵܐ, ܡܪܵܥܝܬܵܐ, ܡܲܪܥܵܢܵܐ, ܡܲܪܥܵܢܬܵܐ, ܡܵܪܲܥܬܵܐ