Eastern Syriac :ܡܘܼܙܵܓ݂ܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ
Western Syriac :ܡܽܘܙܳܓ݂ܳܐ ܕܢܺܝܣܳܢ̈ܶܐ
Eastern phonetic :mu: ' za: gha:d ni ' sa: ni:
Category :noun
[Sky → Astronomy]
English :the vernal equinox ;
French :l'équinoxe de printemps ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܘܼܙܵܓ݂ܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼܢܹܐ, ܢܝܼܣܵܢ

See also : ܬܲܕܵܢܵܝܵܐ, ܬܲܐܕܵܢܵܝܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬܵܐ ܕܐܝܼܡܵܡܵܐ ܘܠܸܠܝܵܐ, ܢܵܘܪܘܿܙ