Eastern Syriac :ܡܚܵܛܵܐ ܕܡܲܓ݂݂ܢܵܛܝܼܣ
Western Syriac :ܡܚܳܛܳܐ ܕܡܰܓ݂݂ܢܳܛܺܝܣ
Root :ܚܘܛ
Eastern phonetic :' mḥa: ṭa:d mag ' na: ṭi:s
Category :noun
[Humanities → Geography]
English :a compass ;
French :une boussole ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܘܛ, ܚܝܵܛܵܐ, ܡܲܚܝܸܛ, ܚܐܵܛܵܐ, ܚܝܼܘܼܛܵܐ, ܚܲܝܵܛܵܐ, ܚܲܝܵܛܬܵܐ, ܚܵܝܵܛܝܼ, ܚܡܵܛܵܐ, ܚܵܐܸܛ, ܡܚܲܛܵܐ

See also : ܓܠܘܼܠܬܵܐ, ܦܲܪܓܵܪ, ܚܘܼܓܬܵܐ, ܥܲܙܒܵܐ, ܩܸܒܠܵܐ ܢܵܐܡܵܐ