Eastern Syriac :ܡܚܵܣܹܐ
Western Syriac :ܡܚܳܣܶܐ
Eastern phonetic :' mḥa: sé
Category :verb
[Moral life → Fault]
English :to forgive , to absolve , Rhétoré : to have mercy ; Rhétoré ; ܡܵܪܝܵܐ ܡܚܵܣܹܐ ܠܹܗ : may the Lord have mercy upon / forgive him ! ;
French :pardonner , absoudre , Rhétoré : faire miséricorde ; Rhétoré ; ܡܵܪܝܵܐ ܡܚܵܣܹܐ ܠܹܗ : que le Seigneur lui fasse miséricorde / lui pardonne ! ;
Dialect :Classical Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܚܘܼܣܵܝܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ, ܡܚܲܣܘܿܝܹܐ, ܡܚܲܣܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܚܘܼܣܵܝܵܐ, ܚܣܵܝܵܐ

See also : ܦܵܚܘܿܠܹܐ, ܡܲܚܠܲܝܬܵܐ, ܡܲܚܠܘܼܝܹܐ, ܦܵܚܲܠܬܵܐ, ܦܵܚܲܠܬܵܐ ܛܠܵܒܬܵܐ, ܦܘܼܚܵܠܵܐ, ܫܒ݂ܘܿܩܝܵܐ, ܚܲܢܵܢܘܼܬܵܐ, ܫܘܼܒ݂ܩܵܢܵܐ, ܚܢܵܢܵܐ, ܦܵܚܘܿܠܹܐ