Eastern Syriac :ܡܚܘܼܫܟܵܐ
Western Syriac :ܡܚܽܘܫܟܳܐ
Root :ܚܫܟ
Eastern phonetic :(m) ' ḥuš ka:
Category :adverb
[Time]
English :1) adverb : early in the morning ; 2) noun : dawn ;
French :1) adverbe : tôt le matin , de très bonne heure , dès potron-minet ; 2) nom : l'aube , l'aurore ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܚܫܟ, ܚܵܫܸܟ, ܚܫܵܟܬܵܐ, ܚܸܫܟܵܐ, ܚܘܼܫܟܵܐ, ܚܸܫܟܵܢܵܐ, ܚܸܫܟܵܢܬܵܐ, ܚܫܵܟܵܐ

See also : ܒܠܲܝܠܘܿܢܹ̈ܐ, ܨܲܦܪܵܐ, ܦܥ݇ܝܵܪܬܵܐ, ܒܗܵܪܬܵܐ, ܓܘܼܗܓܵܗܵܐ, ܡܒܲܕܠܵܐ, ܡܲܓܗܵܐ