Eastern Syriac :ܢܵܦܵܩܵܐ
Western Syriac :ܢܳܦܳܩܳܐ
Root :ܢܦܩ
Eastern phonetic :na: ' pa: qa:
Category :noun
English :see ܚܸܦܪܵܐ / ܡܸܬܚܲܦܪܵܢܵܐ / ܫܟ݂ܝܼܢܬܵܐ : metal / a metal ;
French :voir aussi ܚܸܦܪܵܐ / ܡܸܬܚܲܦܪܵܢܵܐ / ܫܟ݂ܝܼܢܬܵܐ : un métal / le métal ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܦܩ

See also : ܡܸܬܚܲܦܪܵܢܵܐ, ܫܟ݂ܝܼܢܬܵܐ, ܚܸܦܪܵܐ

Source : Bailis Shamun