Eastern Syriac :ܢܵܩܸܫ
Western Syriac :ܢܳܩܶܫ
Root :ܢܩܫ
Eastern phonetic :' na: qiš
Category :verb
[Army → War]
English :1) Arabic origin : to paint a picture ; 2) Classical Syriac, see also ܢܵܩܹܫ ; sometimes with ܥܲܡ : to attack , to knock with a hammer head , to knock on a door ... , to hit , to butt , to gore , to push someone ... , to drive in / to thrust in with a sword / pin ... , Urmiah : ܢܵܩܸܫ݇ / ܢܵܩܹܐ / ܢܲܩܹܐ ; NENA : ܢܵܐܸܩ ; Judges 4, 21 ; ܘܢܩܫܬ ܣܸܟܬܵܐ ܒܨܕܥܗ : and striketh the pin into his temples ; 3) to pitch a tent , to put up a tent , see ܢܵܨܸܒ݂ ;/ctx] ;
French :1) origine arabe : peindre un tableau ; 2) syriaque classique, voir aussi ܢܵܩܹܫ ; parfois avec ܥܲܡ : attaquer , frapper / heurter avec un marteau, frapper à la porte ... , encorner / blesser d'un coup de corne , pousser quelqu'un ... , enfoncer une épée / aiguille ... / foncer dans / buter , percer (?) / donner une estocade (?) , Ourmia : ܢܵܩܸܫ݇ / ܢܵܩܹܐ / ܢܲܩܹܐ ; NENA : ܢܵܐܸܩ ; Judges 4, 21 ; ܘܢܩܫܬ ܣܸܟܬܵܐ ܒܨܕܥܗ : et lui enfonça le pieu dans les tempes ; 3) planter une tente , ériger / installer / poser une tente , voir ܢܵܨܸܒ݂ ;
Dialect :Classical Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܢܩܫ, ܢܵܩܘܼܫܵܐ, ܢܩܵܫܵܝܵܐ, ܡܲܢܩܘܼܫܵܐ, ܢܲܩܫܵܢܵܐ, ܢܘܼܩܫܵܐ, ܢܩܵܫܵܐ, ܢܲܩܵܫ, ܢܲܩܫܵܐ

Variants : ܢܵܩܸܥ

See also : ܡܨܵܠܹܐ, ܫܪܵܝܵܐ

Urmiah : ܢܵܩܸܫ݇ / ܢܵܩܹܐ / NENA ܢܵܐܸܩ

Ourmia : ܢܵܩܸܫ݇ / ܢܵܩܹܐ / NENA ܢܵܐܸܩ

Source : Maclean