Eastern Syriac :ܢܵܩܸܪ
Western Syriac :ܢܳܩܶܪ
Root :ܢܩܪ
Eastern phonetic :' na: qir
Category :verb
[Animals → Birds]
English :1) to chisel , to engrave / to inscribe / to etch (?) , to carve , to hew ; 2) Arabic origin ; see ܣܲܟܸܟ / ܢܵܩܹܫ : to drive a nail , to nail / to fasten with a nail ; 3) to beat , to butt , to bump , to gore (?) / to hit with the horns (?) ; 4) Yoab Benjamin : ܢܵܩܹܪ : to peck ;
French :1) ciseler , buriner , graver , tailler / couper dans ; 2) origine arabe ; voir ܣܲܟܸܟ / ܢܵܩܹܫ : enfoncer / planter un clou , fixer avec un clou / clouer ; 3) battre , foncer sur / enfoncer , donner un coup de tête à , donner un coup de corne / encorner , cogner / rentrer dans / heurter ; 4) Yoab Benjamin : ܢܵܩܹܪ : picorer , donner des coups de bec ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܢܩܪ, ܡܲܢܩܸܪ, ܢܸܩܘܼܪܬܵܐ, ܢܸܩܪܵܐ, ܢܵܩܹܪ ܟܹܐܦܹܐ, ܢܵܩܘܿܪܘܼܬ ܟܹܐܦܵܐ, ܢܩܝܼܪܵܐ ܕܩܲܝܣܵܐ, ܢܵܩܸܪ ܐܝܼܠܵܢܵܐ, ܢܲܩܝܼܪܵܐ

See also : ܡܕܲܡܕܸܓ, ܡܵܩܘܿܙܵܐ, ܡܘܼܙܝܼܩܵܐ, ܠܩܵܛܵܐ, ܠܵܩܹܛ, ܢܵܩܹܙ, ܢܵܩܪܘܼܙܵܐ, ܢܵܩܸܦ

Source : Maclean