Eastern Syriac :ܢܲܛܝܼܦ̮ܬܵܐ
Western Syriac :ܢܰܛܺܝܦ̮ܬܳܐ
Eastern phonetic :na ' ṭi:f ta:
Category :adjective
[Human → Hygiene]
English :feminine of ܢܲܛܝܼܦ̮ܵܐ : clean ;
French :féminin de ܢܲܛܝܼܦ̮ܵܐ : propre ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܐܛܵܦܵܐ, ܡܲܢܛܸܦ, ܢܵܛܸܦ, ܢܛܵܦܵܐ