Eastern Syriac :ܢܲܚܬܘܼܡܹܐ
Western Syriac :ܢܰܚܬܽܘܡܶܐ
Root :ܢܚܬܡ
Eastern phonetic :naḥ ' tu: mi:
Category :verb
[Feeding → Cooking]
English :transitive ; see also ܢܲܚܬܸܡ / ܠܲܚܸܡ / ܐܵܦܹܐ / ܝܵܦܹܐ ; bread... : to bake / to cook by dry heat , to cook in an oven , to dry or harden by subjecting to heat ;
French :transitif ; voir aussi ܢܲܚܬܸܡ / ܠܲܚܸܡ / ܐܵܦܹܐ / ܝܵܦܹܐ ; pain ... : cuire / faire cuire au four , enfourner , sécher ou durcir en soumettant à la chaleur pieu ... (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܚܬܡ, ܪܲܒ ܢܲܚܬܘܼܡܹܐ, ܢܲܚܬܘܼܡܘܼܬܵܐ, ܒܹܝܬ݂ ܢܲܚܬܘܼܡܹ̈ܐ, ܢܲܚܬܸܡ, ܢܲܚܬܘܼܡܹܐ, ܢܲܚܬܘܿܡܵܐ

See also : ܠܲܚܸܡ, ܠܲܚܘܼܡܹܐ, ܐܵܦܹܐ, ܐܦܵܝܵܐ, ܝܵܦܹܐ, ܝܦܵܝܵܐ

Source : Bailis Shamun