Eastern Syriac :ܢܸܫܘܿܢ̈ܝܵܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܢܶܫܽܘܢ̈ܝܳܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :ni šu ' nia: tha:
Category :noun
[Human being]
English :women ;
French :les femmes ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܫܘܿܢ̈ܝܵܬ݂ܵܐ

See also : ܐܸܢܫܹܐ, ܐܢܵܫܵܐ, ܢܸܫܹ̈ܐ