Eastern Syriac :ܢܘܼܒܵܪ
Western Syriac :ܢܽܘܒܳܪ
Eastern phonetic :' nu: ba:r
Category :proper noun
[Human being]
English :Persian origin : "firstfruits" : a woman's name ;
French :origine persane : "prémices" : prénom féminin ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܘܼܒܲܪܠܸܓ݂, ܒܵܪ

See also : ܒܲܟܵܪܵܐ, ܒܲܟܵܪܬܵܐ