Eastern Syriac :ܦܸܨܵܦܸܨ
Western Syriac :ܦܶܨܳܦܶܨ
Eastern phonetic :pi ' ṣa: piṣ
Category :noun
[Animals → Domestic]
English :1) cat ... : a purr ; 2) see also ܢܘܼܚܵܪܵܐ / ܢܘܼܚܵܛܵܐ / ܡܲܚܠܝܵܐ / ܚܲܪܚܲܪܬܵܐ : a snore / an act of snoring sleep ... ;
French :1) chat ... : un ronronnement / un ronron ; 2) voir aussi ܢܘܼܚܵܪܵܐ / ܢܘܼܚܵܛܵܐ / ܡܲܚܠܝܵܐ / ܚܲܪܚܲܪܬܵܐ : un ronflement sommeil ... ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܲܨܦܲܨܬܵܐ, ܦܲܨܦܸܨ

See also : ܚܲܪܚܲܪܬܵܐ, ܚܸܪܵܚܸܪ, ܡܲܪܡܲܪܬܵܐ

Source : Bailis Shamun