Eastern Syriac :ܦܠܵܫܵܐ ܕܨܠܝܼܒ݂ܵܝܹ̈ܐ
Western Syriac :ܦܠܳܫܳܐ ܕܨܠܺܝܒ݂ܳܝܶ̈ܐ
Eastern phonetic :' pla: ša:d ṣli: ' wa: yé
Category :noun
[Humanities → History]
English :a crusade / an expedition led by Crusaders in the past History ;
French :une croisade / expédition menées par les croisés dans le passé ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ, ܨܠܝܼܒ݂ܵܝܵܐ, ܨܠܵܒ݂ܵܐ, ܨܠܝܼܒ݂ܵܐܝܼܬ, ܨܠܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܨܵܠܘܿܒ݂ܵܐ, ܨܠܝܼܒ݂ܢܵܝܵܐ

See also : ܗܦܝܼܟ݂ܬܵܐ

Yoab Benjamin

Yoab Benjamin