Eastern Syriac :ܦܠܚ
Western Syriac :ܦܠܚ
Category :root
[Industry]
English :to work , to labor ;
French :travailler , œuvrer , être à la tâche / être à l'œuvre , sens figurer : suer ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :p-l-ḥ  פלח

Cf. ܦܠܚ, ܦܠܵܚܵܐ, ܦܵܠܵܚܵܐ, ܦܵܠܵܚܘܼܬܵܐ, ܦܲܠܚܵܢܵܐ, ܦܹܠܚܵܢܵܐ, ܦܠܵܚܬܵܐ, ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ, ܒܹܝܬܦܘܼܠܚܵܢܵܐ, ܒܲܪܦܘܼܠܚܵܢܵܐ, ܡܲܦܠܘܼܚܹܐ, ܡܲܦܠܚܵܢܵܐ, ܡܲܦܠܵܚܬܵܐ, ܦܲܠܵܚܵܐ, ܦܲܠܵܚܬܵܐ, ܦܵܠܿܘܿܚܵܐ, ܦܵܠܹܚ, ܡܲܦܠܸܚ

See also : ܦܥܠ

Derived words : ܒܹܝܬ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ, ܒܲܪ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ, ܒܲܪܦܘܼܠܚܵܢܵܐ, ܟܘܼܢܵܫ ܦܵܠܚܹ̈ܐ, ܠܵܐ ܡܦܲܠܚܵܐ, ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ, ܡܲܦܠܘܼܚܹܐ, ܡܲܦܠܸܚ, ܡܲܦܠܸܚ ܐܲܩܠܵܐ, ܡܦܲܠܚܵܐ, ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܐ, ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܐ ܕܐܲܩܠܵܐ, ܡܲܦܠܚܵܢܵܐ ܕܐܲܩܠܵܐ, ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ, ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܠܵܐ ܦܣܵܣܵܐ, ܡܸܬܬܲܦܠܚܵܢܘܼܬܵܐ, ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ, ܦܘܼܠܚܵܢܵܝܵܐ, ܦܵܠܿܘܿܚܵܐ, ܦܵܠܘܿܚܵܐ, ܦܵܠܘܿܚܵܝܵܐ, ܦܵܠܹܚ, ܦܵܠܸܚ, ܦܵܠܹܚ ܐܲܒ݂ܵܪܵܐ, ܦܵܠܹܚ ܐ݇ܪܵܙܵܐ, ܦܲܠܹܚ ܡܸܫ̈ܟܹܐ, ܦܵܠܵܚܵܐ, ܦܵܠܚܵܐ, ܦܵܠܚܹ̈ܐ, ܦܲܠܵܚܵܐ, ܦܲܠܚܵܐ, ܦܠܵܚܵܐ, ܦܵܠܚܵܐ ܐܲܓ݂ܝܼܪܵܐ, ܦܵܠܚܵܐ ܐܲܩܠܵܐ, ܦܵܠܚܵܐ ܕܡܲܦܩܥܵܢܘܼܬܵܐ, ܦܵܠܚܘܼܬ ܐ݇ܪܵܙܵܐ, ܦܵܠܚܘܼܬܵܐ, ܦܲܠܵܚܘܼܬܵܐ, ܦܲܠܵܚܘܼܬ݂ܵܐ, ܦܲܠܚܘܼܬܵܐ, ܦܵܠܚܵܝܵܐ, ܦܲܠܚܵܢܵܐ, ܦܸܠܚܵܢܵܐ, ܦܠܵܚܬ ܐܲܩܠܵܐ, ܦܲܠܵܚܬܵܐ, ܦܠܵܚܬܵܐ, ܦܠܵܚܬܵܐ ܕܐܲܩܠܵܐ, ܦܠܝܼܚ ܣܲܓܝܼ, ܦܠܝܼܚܵܐ, ܪܹܫ ܦܵܠܚܹ̈ܐ