Eastern Syriac :ܦܘܼܪܟܵܟܵܐ
Western Syriac :ܦܽܘܪܟܳܟܳܐ
Eastern phonetic :pur ' ka: ka:
Category :verb
[City → Buildings]
English :crumbling , falling into small pieces , parting into small fragments , falling apart , disintegrating / decaying -building ...- ;
French :le fait de tomber en ruines / s'effriter / s'écrouler / s'émietter / se détériorer / s'ébouler / se délabrer / se déliter / se désintégrer , l'effritement , l'écroulement , l'émiettement , la détérioration , l'éboulement , le délabrement , la désintégration ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܘܼܪܟܵܐ

See also : ܦܘܼܪܟܵܟܵܐ, ܣܛܵܡܵܐ, ܛܲܚܛܘܼܚܹܐ, ܗܓܵܡܵܐ, ܗܲܠܗܘܼܠܹܐ, ܚܪܝܼܒ݂ܵܐ, ܣܛܵܡܵܐ, ܦܲܢܦܘܼܚܹܐ, ܛܲܚܛܘܼܚܹܐ, ܣܛܵܡܵܐ, ܚܪܝܼܒ݂ܵܐ, ܓܒ݂ܝܼܚܵܐ

Oraham

Oraham