Eastern Syriac :ܩܵܐܹܝܢ
Western Syriac :ܩܳܐܶܝܢ
Eastern phonetic :' qa: i:n
Category :proper noun
[Human being]
English :Genesis : 4, 1 : Caïn ;
French :Genèse : 4, 1 : Caïn ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܩܲܝܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܩܲܝܢܵܝܵܐ

Assyrian tradition dates metal working back to ... Cain

les traditions assyriennes font remonter le travail du métal à ... Caïn