Eastern Syriac :ܩܹܒ݂ܘܿܬܵܐ ܕܕܝܼܵܬܹܩܹܐ
Western Syriac :ܩܶܒ݂ܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܳܬܶܩܶܐ
Root :ܩܒܐ
Eastern phonetic :qi: ' wu ta:d di: ia: ' ti: qé
Category :noun, proper noun
[Religion]
English :see also ܐܵܪܘܿܢܵܐ / ܩܹܒ݂ܘܿܬܵܐ ܕܩܝܵܡܵܐ : the Ark of the Covenant ;
French :voir aussi ܐܵܪܘܿܢܵܐ / ܩܹܒ݂ܘܿܬܵܐ ܕܩܝܵܡܵܐ : l'Arche d'Alliance ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܒܐ, ܩܹܒ݂ܘܿܬܵܐ, ܕ, ܕܝܼܵܬܹܩܹܐ

See also : ܩܹܒ݂ܘܿܬܵܐ ܕܩܝܵܡܵܐ, ܐܵܪܘܿܢܵܐ

Source : Bailis Shamun