Eastern Syriac :ܩܲܛܸܦ
Western Syriac :ܩܰܛܶܦ
Root :ܩܛܦ
Eastern phonetic :' qa ṭip
Category :verb
[Moral life → Conscience]
English :transitive ; see also ܠܲܙܸܙ / ܕܲܠܸܚ / ܡܲܪܡܸܪ / ܡܲܣܩܸܕ ; anxiety, fear, remorse, busybody ... : to ride / to harass persitently / to nag / to vex , to hound , to haunt / to obsess , to badger / to harry / to oppress , to annoy , to hassle , to keep complaining to / to persecute , to bother / to annoy , to be disgusted ;
French :transitif ; voir aussi ܠܲܙܸܙ / ܕܲܠܸܚ / ܡܲܪܡܸܪ / ܡܲܣܩܸܕ ; anxiété, peur, remord, personne obsédante ... : ronger / obséder , dominer / opprimer , peser sur le cœur de / turlupiner , harceler / opprimer / chercher constamment à critiquer , assaillir de reproches, de demandes ... , houspiller / pousser constamment à faire quelque chose, accélérer ... , rendre la vie impossible à / familier : chier dans les bottes de (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܛܦ, ܩܘܼܢܛܵܝܦܵܐ, ܩܸܢܛܵܝܦܵܐ, ܩܘܼܛܵܝܦܵܐ, ܩܵܘܛܵܦܵܐ, ܩܛܵܦܵܐ, ܩܛܵܦܬܵܐ, ܩܘܼܛܵܦܵܐ, ܩܵܛܘܿܦܵܐ, ܩܲܛܵܦܵܐ, ܩܛܵܦܵܐ, ܩܲܛܸܦ, ܩܲܛܘܼܦܹܐ, ܩܵܛܹܦ

See also : ܠܲܙܸܙ, ܠܲܙܘܼܙܹܐ, ܕܲܠܸܚ, ܕܲܠܘܼܚܹܐ, ܡܲܪܡܸܪ, ܡܲܪܡܘܼܪܹܐ, ܡܲܣܩܸܕ, ܡܲܣܩܘܼܕܹܐ

Source : Bailis Shamun