Eastern Syriac :ܩܲܠܝܼܠ ܛܝܼܡܹ̈ܐ
Western Syriac :ܩܰܠܺܝܠ ܛܺܝܡ̈ܶܐ
Root :ܩܠ
Eastern phonetic :' qa li:l ' ṭi: mé
Category :noun
[Trade]
English :see also ܫܵܘܝܵܐ / ܙܥܘܿܪ ܕܲܡܝܵܐ / ܙܥܘܿܪ ܛܝܼܡܹ̈ܐ : cheap / of little value , inexpensive / costing little , sold at a nominal price ;
French :voir aussi ܫܵܘܝܵܐ / ܙܥܘܿܪ ܕܲܡܝܵܐ / ܙܥܘܿܪ ܛܝܼܡܹ̈ܐ : pas cher / peu cher , de peu de valeur , coûtant trois fois rien / d'un prix abordable ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܠ, ܩܠܠ, ܩܲܠܘܼܠܹܐ, ܩܲܠܘܼܠܵܐܝܼܬ, ܩܲܠܘܼܠܘܼܬܵܐ, ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬ, ܩܲܠܝܼܠܘܼܬܵܐ, ܩܠܵܠܵܐ, ܩܲܠܵܠܬܵܐ, ܡܩܲܠܩܸܠ, ܩܵܠܘܿܠܵܐ, ܩܲܠܝܼܠܬܵܐ, ܩܲܠܘܼܠܬܵܐ, ܚܲܣܝܼܪ ܩܲܠܝܼܠ, ܩܲܠܸܠ, ܩܲܠܝܼܠܵܐ, ܛܝܼܡܵܐ

See also : ܫܵܘܝܵܐ, ܙܥܘܿܪ ܕܲܡܝܵܐ, ܙܥܘܿܪ ܛܝܼܡܹ̈ܐ

Source : Bailis Shamun