Eastern Syriac :ܩܸܩܒ݂ܵܢܵܐ
Western Syriac :ܩܶܩܒ݂ܳܢܳܐ
Eastern phonetic :qiq ' wa: na:
Category :noun
[Animals → Birds]
English :a red-legged partridge ;
French :une perdrix rouge ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܩܲܩܒ݂ܵܢܵܐ, ܩܸܩܘܵܢܵܐ, ܩܒ݂ܵܩܵܐ

Variants : ܩܸܩܘܵܢܵܐ

See also : ܝܵܒ݂ܸܫܬܵܐ, ܚܵܓܠܵܐ, ܕܣܘܼܩܵܐ

Al Qosh, Ashita, Tur Abdin, Classical Syriac (also) : ܩܲܩܒ݂ܵܢܵܐ

Al Qosh, Ashita, Tur Abdin, syriaque classique (aussi) : ܩܲܩܒ݂ܵܢܵܐ