Eastern Syriac :ܩܦܵܣܵܢܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܩܦܳܣܳܢܳܝܬܳܐ
Root :ܩܦܣ
Eastern phonetic :qpa: sa: ' né ta:
Category :adjective
[Human → Disease]
English :feminine of ܩܦܵܣܵܢܵܝܵܐ ; ܡܪܲܫܠܘܼܬܵܐ ܩܦܵܣܵܢܵܝܬܵܐ : spastic palsy ;
French :féminin de : ܩܦܵܣܵܢܵܝܵܐ ; ܡܪܲܫܠܘܼܬܵܐ ܩܦܵܣܵܢܵܝܬܵܐ : la paralysie musculaire ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܦܣ, ܩܸܦܣܵܐ, ܩܲܦܵܣ, ܩܲܦܵܙ, ܡܟܲܦܘܿܫܹܐ, ܩܵܦܹܣ, ܩܲܒܵܐ, ܩܠܘܼܒܝܵܐ, ܩܲܦܵܙܬܵܐ, ܩܦܝܼܣܵܐ, ܩܸܦܣܵܢܵܐ, ܒܹܝܬ ܩܦܵܣܵܐ, ܩܦܵܣܵܐ, ܩܦܵܣܵܢܵܝܵܐ

Source : Bailis Shamun