Eastern Syriac :ܩܘܼܪܒܵܐ
Western Syriac :ܩܽܘܪܒܳܐ
Root :ܩܪܒ
Eastern phonetic :' qu:r ba:
Category :preposition
[Humanities → Geography]
English :1) near / nigh , at / within a little distance / by , close ; 2) noun : nearness , proximity , vicinity (?) ; 3) adjective and adverb : nearly , almost , all but , preposition : about / around ; 4) figurative sense : related , akin , Oraham : intimate , familiar / well-acquainted (?) ; 5) with ܕ, ܥܲܠ, ܠ, ܗܲܠ : near / close to , neighbouring / bordering / adjacent to ; ܒܩܘܼܪܒܵܐ ܕ / ܩܘܼܪܒܵܐ ܕ : in the neighbourhood / neighborhood of , in the vicinity of ; ܠܩܘܼܪܒܵܐ ܕ : closer to / very close to ;
French :1) près / proche , tout près / proche , très près , à proximité , pas loin , rapproché , auprès ; 2) nom : la proximité , le fait d'être proche / le voisinage (?) ; 3) adjectif et adverbe : presque , pratiquement / environ , pas loin , préposition : environ / pas loin de / à peu près ; 4) sens figuré : lié / parent , familier , proche , voisin , Oraham : intime / familier / proche ; 5) avec ܕ, ܥܲܠ, ܠ, ܗܲܠ : près de , adjacent à ; ܒܩܘܼܪܒܵܐ ܕ / ܩܘܼܪܒܵܐ ܕ : a voisinage de , dans la proximité de / proche de ; ܠܩܘܼܪܒܵܐ ܕ : au plus près de / se rapprochant de / tout près de ;
Dialect :Classical Syriac, Common Aramaic
Hebrew :qarov «near, nigh, close» «près, proche»

Cf. ܩܪܒ, ܡܲܩܪܸܒ݂, ܡܩܲܪܒܸܢ, ܩܵܪܸܒ݂, ܩܪܵܒ݂ܵܐ, ܩܪܵܒܵܝܵܐ, ܩܲܪܒܵܢܬܵܐ, ܩܪܲܒܬܵܢܵܐ, ܩܲܪܒܘܼܢܹܐ, ܩܘܼܪܒܵܝܘܼܬܵܐ, ܩܲܪܝܼܒܵܐ, ܩܪܵܒܵܐ, ܩܲܪܒܘܼܢܹܐ, ܩܘܼܪܒܸܢܝܘܼܬܵܐ, ܩܘܼܪ̈ܒܵܒܹܐ, ܒܩܘܼܪܒܵܐ, ܩܲܪܝܼܒ݂ܵܐ, ܩܵܪܹܒ݂, ܡܸܬܩܲܪܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܒܩܘܼܪܒܵܐ ܠܩܘܼܪܒܵܐ

See also : ܢܵܩܦܵܐ, ܢܵܩܘܿܦܵܐ, ܕܗ݇ܘܵܐ ܕܗܿܘ, ܕܲܘܵܐܕܵܘ, ܛܦܵܝܵܐ, ܢܩܦ, ܣܪܵܟ݂ܵܐ, ܬܵܒܸܥ, ܣܒ݂ܝܼܣܵܐ, ܫܒ݂ܵܒ݂ܵܐ, ܕܲܒܝܼܩܵܐ, ܢܲܩܝܼܦܵܐ, ܠܲܛܝܵܐ, ܕܸܦܢܵܐ, ܫܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬܵܐ

Tur Abdin : ܩܘܼܪܒ݂ܵܐ ; according to Rhétoré used "in the mountains"

Tur Abdin : ܩܘܼܪܒ݂ܵܐ ; d'après Rhétoré s'emploie "dans la montagne"

Source : Oraham, Maclean, Yoab Benjamin