Eastern Syriac :ܪܵܥܝܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܪܳܥܺܝܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :ra: ' i: tha:
Category :noun
[Professions]
English :feminine of ܪܵܥܝܵܐ : a shepherdess , a goat-girl ; ܪܵܥܝܼܬ݂ܵܐ ܟܲܕ ܡܲܪܥܘܼܝܹܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܠܥܸܙ̈ܵܘܿܗܿ ܒܡܲܪܸܥܝܵܐ ܥܪܹܐ ܠܵܗܿ ܕܘܼܢܝܹܐ ܘܝ݇ܗܘܼܒ݂ܠܵܗܿ ܠܡܸܛܪܵܐ. ܘܩܐܸܡܠܵܗܿ ܪܵܥܝܼܬ݂ܵܐ ܥܒ݂ܹܪܵܗܿ ܬܚܘܿܬ݂ ܚ݇ܕܵܐ ܒܪܘܿܬ݂ܵܐ ܗܲܠ ܟܠܹܠܹܗ ܡܸܛܪܵܐ : while the goat-girl were pasturing her goats suddenly the sky has became overcast than weather became rainy so she went under a cypress tree until the rain stopped ;
French :féminin de ܪܵܥܝܵܐ : une bergère , une chevrière ; ܪܵܥܝܼܬ݂ܵܐ ܟܲܕ ܡܲܪܥܘܼܝܹܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܠܥܸܙ̈ܵܘܿܗܿ ܒܡܲܪܸܥܝܵܐ ܥܪܹܐ ܠܵܗܿ ܕܘܼܢܝܹܐ ܘܝ݇ܗܘܼܒ݂ܠܵܗܿ ܠܡܸܛܪܵܐ. ܘܩܐܸܡܠܵܗܿ ܪܵܥܝܼܬ݂ܵܐ ܥܒ݂ܹܪܵܗܿ ܬܚܘܿܬ݂ ܚ݇ܕܵܐ ܒܪܘܿܬ݂ܵܐ ܗܲܠ ܟܠܹܠܹܗ ܡܸܛܪܵܐ : pendant que la chevrière faisait paître ses chèvres le ciel soudain s'assombrit puis il se mit à pleuvoir alors elle alla sous un cyprès jusqu'à ce que la pluie cesse ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܪܥܵܝܵܐ, ܪܸܥܝܵܐ, ܪܵܥܝܵܐ, ܪܵܥܝܘܼܬܵܐ, ܪܵܥܝܵܝܵܐ, ܡܲܪܥܘܼܝܹܐ, ܡܲܪܥܹܐ, ܡܲܪܥܝܼܬܵܐ, ܪܵܥܝܹܐ, ܪܵܥܹܐ

Source : Maclean, Other