Eastern Syriac :ܪܥܐ
Western Syriac :ܪܥܐ
Category :root
[Animals → Domestic]
English :1) to feed ; 2) to graze ; 3) to reconcile ; 4) to think , to consider , to regard ;
French :1) donner à manger , nourrir , alimenter , armée (?), ville (?) ... : approvisionner (?) / ravitailler (?) ; 2) brouter , paître ; 3) réconcilier ; 4) penser , estimer / juger / considérer , réfléchir (?) ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :raʿe  רעא «to feed, graze, reconcile, think»

Cf. ܪܵܥܹܐ, ܪܥܵܝܵܐ

Derived words : ܒܝܹܬ ܪܸܥܝܵܐ, ܒܢܲܝ ܬܲܪܥܝܼܬܵܐ, ܒܢܲܝ̈ ܬܲܪܥܝܼܬܵܐ, ܒܲܪ ܬܲܪܥܝܼܬܵܐ, ܠܪܸܥܝܵܢܹܗ, ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܬܲܪܥܝܼܬܵܢܵܝܬܵܐ, ܡܲܩܪܒ݂ܵܘܼܬ ܪܸܥܝܵܢܵܐ, ܡܲܪܥܹܐ, ܡܲܪܥܘܼܝܹܐ, ܡܲܪܥܝܵܐ, ܡܲܪܸܥܝܵܐ, ܡܪܲܥܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܪܥܝܼܬܵܐ, ܡܸܬܪܲܥܝܵܢܵܐ, ܡܸܬܪܲܥܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܦܘܼܠܵܓ݂ ܪܸܥܝܵܢܵܐ, ܦܫܝܼܩ ܬܲܪܥܝܼܬܵܐ, ܪܵܥܹܐ, ܪܲܥܹܐ, ܪܲܥܘܼܝܹܐ, ܪܵܥܝܵܐ, ܪܥܵܝܵܐ, ܪܸܥܝܵܐ, ܪܵܥܝܘܼܬܵܐ, ܪܵܥܝܵܝܵܐ, ܪܸܥܝܵܢܵܐ, ܪܸܥܝܵܢܵܐ, ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܡܘܼܩܪܸܒ݂ܵܐ, ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܣܲܩܘܼܒ݂ܠܵܝܵܐ, ܪܸܥܝܵܢܵܝܵܐ, ܪܸܥܝܵܢܵܝܬܵܐ, ܪܥܝܼܫܵܐ, ܪܸܥܝܵܫܵܐ, ܪܲܥܝܼܬܵܐ, ܬܲܪܥܝܼܬܵܢܵܝܬܵܐ