Eastern Syriac :ܪܗܹܛܘܿܪܝܼܩܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܪܗܶܛܽܘܪܺܝܩܳܝܬܳܐ
Root :ܪܗܛܪܐ
Eastern phonetic :rhi: ṭu ri: ' qé ta:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :feminine of ܪܗܹܛܘܿܪܝܼܩܵܝܵܐ : a rhetorician , a master of rhetoric ;
French :féminin de ܪܗܹܛܘܿܪܝܼܩܵܝܵܐ : une rhétoricienne ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܪܗܛܪܐ, ܪܗܸܛܪܵܐ, ܪܗܸܛܪܵܐܝܼܬ, ܪܗܸܛܪܘܼܬܵܐ, ܪܝܼܛܘܿܪܝܼܩܵܝܵܐ, ܪܗܸܛܪܵܝܵܐ, ܪܗܹܛܘܿܪܝܼܩܵܝܵܐ, ܪܝܼܛܘܿܪܝܼܩܝܼ, ܪܗܸܛܪܵܝܬܵܐ

Source : Bailis Shamun

Origin : Greek