Eastern Syriac :ܪܩܝܼܦܵܐ
Western Syriac :ܪܩܺܝܦܳܐ
Root :ܪܩܦ
Eastern phonetic :r ' qi: pa:
Category :noun
[Art → Architecture]
English :see also ܬܲܛܠܝܼܠܵܐ / ܩܪܵܫܬܵܐ / ܫܡܲܝܵܐ / ܐܸܓܵܪܵܐ / ܐ݇ܓܵܪܹܐ : a roof ;
French :voir aussi ܬܲܛܠܝܼܠܵܐ / ܩܪܵܫܬܵܐ / ܫܡܲܝܵܐ / ܐܸܓܵܪܵܐ / ܐ݇ܓܵܪܹܐ : un toit / le toit , la toiture ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܩܦ

See also : ܬܲܛܠܝܼܠܵܐ, ܩܪܵܫܬܵܐ, ܫܡܲܝܵܐ, ܐܸܓܵܪܵܐ, ܐ݇ܓܵܪܹܐ

Source : Bailis Shamun