Eastern Syriac :ܣܹܐܡܵܐ ܡܫܲܪܝܵܐ
Western Syriac :ܣܶܐܡܳܐ ܡܫܰܪܝܳܐ
Root :ܣܐܡ
Eastern phonetic :' si: ma: m ' ša ria:
Category :noun
[Nature → Metals]
English :see also ܦܸܠܥܵܐ / ܣܸܐܡܵܐ ܡܫܲܪܝܵܢܵܐ : tin metal , pewter ;
French :voir aussi ܦܸܠܥܵܐ / ܣܸܐܡܵܐ ܡܫܲܪܝܵܢܵܐ : l'étain ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. , ܣܐܡ, ܣܸܐܡܵܐ ܡܫܲܪܝܵܢܵܐ, ܣܸܐܡܵܐ ܐܲܪܝܵܢܵܐ, ܣܹܐܡܵܐ

See also : ܦܸܠܥܵܐ

Source : Bailis Shamun