Eastern Syriac :ܣܲܗܪ̈ܘܼܢܹܐ
Western Syriac :ܣܰܗܪ̈ܽܘܢܶܐ
Eastern phonetic :sah ' ru: né
Category :noun
[Humanities → Language]
English :plural of ܣܲܗܪܘܼܢܵܐ : parentheses ;
French :pluriel de ܣܲܗܪܘܼܢܵܐ : des parenthèses ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܲܗܪܵܐ, ܣܲܗܪܵܝܵܐ, ܣܲܗܪܵܢܵܝܵܐ, ܣܘܼܪܓܵܕܵܐ ܕܣܲܗܪܵܐ, ܣܲܗܪܵܢܵܐ, ܣܲܗܪܘܼܢܵܐ

See also : ܩܸܫܬܵܐ, ܩܸܫܬܵܬܹ̈ܐ, ܩܸܫ̈ܝܵܬܹܐ

Source : Bailis Shamun