Eastern Syriac :ܣܝܼܢ
Western Syriac :ܣܺܝܢ
Eastern phonetic :' si:n
Category :proper noun
[Humanities → Geography]
English :1) Exodus : 16, 1 : Sin ; 2) see also ܣܲܗܪܵܐ / ܣܝܼܢܵܐ : the moon ;
French :1) Exode : 16, 1 : Sin ; 2) voir aussi ܣܲܗܪܵܐ / ܣܝܼܢܵܐ : la lune ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܣܝܼܢܵܐ

See also : ܨܝܼܢ, ܫܸܡܫܵܐ ܕܣܲܗܪܵܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun

Origin : Akkadian