Eastern Syriac :ܬܪܹܝ ܒܬܠܵܬ݇ܐ
Western Syriac :ܬܪܶܝ ܒܬܠܳܬ݇ܐ
Eastern phonetic :' tré b ' tla:
Category :adverb
[Numbers]
English :two thirds ; ܠܵܐ ܡܲܢܫܝܼ ܩܲܕ ܪܵܥܝܵܐ ܕܘܼܪܘܼܟ ܝܼܠܹܗ ܬܪܹܝ ܒܬܠܵܬ݇ܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ : do not forget that the pastor of Uruk is two-thirds divine ;
French :deux tiers ; ܠܵܐ ܡܲܢܫܝܼ ܩܲܕ ܪܵܥܝܵܐ ܕܘܼܪܘܼܟ ܝܼܠܹܗ ܬܪܹܝ ܒܬܠܵܬ݇ܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ : n'oublie pas que le berger d'Uruk est au deux tiers divin ;
Dialect :Eastern Syriac

Source : Other