Eastern Syriac :ܬܘܼܘܵܗܵܐ
Western Syriac :ܬܽܘܘܳܗܳܐ
Root :ܬܘܗ
Eastern phonetic :tu: ' wa: ha:
Category :noun
[Moral life → Feelings]
English :see also ܒܘܼܠܗܵܝܵܐ / ܙܘܼܥܙܵܥܵܐ / ܢܘܼܕܢܵܕܵܐ / ܫܥܵܫܬܵܐ / ܚܓ̰ܵܠܬܵܐ ; a shock , an emotional or mental sudden disturbance , a trauma / a blow ;
French :voir aussi ܒܘܼܠܗܵܝܵܐ / ܙܘܼܥܙܵܥܵܐ / ܢܘܼܕܢܵܕܵܐ / ܫܥܵܫܬܵܐ / ܚܓ̰ܵܠܬܵܐ : un choc émotionnel / mental , un coup dur / un traumatisme ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܬܘܗ

Source : Bailis Shamun