Eastern Syriac :ܚܵܫܹܠ ܣܹܐܡܵܐ
Western Syriac :ܚܳܫܶܠ ܣܶܐܡܳܐ
Root :ܫܬܩ
Eastern phonetic :' ḥa: ši:l ' si: ma:
Category :noun
[Professions]
English :a silversmith ;
French :un orfèvre ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܫܠ, ܚܵܫܘܿܠܵܐ, ܚܵܫܘܼܠܬܵܐ, ܚܫܵܠܬܵܐ, ܚܵܫܸܠ, ܚܸܫܠܬܵܐ, ܣܹܐܡܵܐ, ܚܫܸܠܬܵܐ

See also : ܣܝܼܡܬܵܐ, ܣܸܐܡܵܐ ܡܫܲܪܝܵܢܵܐ, ܣܹܐܡܵܝܵܐ, ܣܹܐܡܵܢܵܝܬܵܐ, ܣܹܐܡܵܐ, ܣܹܐܡܵܢܵܝܵܐ

Source : Bailis Shamun