Eastern Syriac :ܚܵܠܦܵܐ
Western Syriac :ܚܳܠܦܳܐ
Eastern phonetic :' ḥal pa:
Category :noun
[Feeding → Cooking]
English :1) a knife ; 2) a razor ;
French :1) un couteau ; 2) un rasoir ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܵܠܘܿܦܬܵܐ

See also : ܟ̰ܲܩܘܼ, ܓ̰ܵܩܘܿܓ̰ܵܐ, ܚܸܪܦܵܐ, ܣܲܟܝܼܢܵܐ, ܫܲܦܪܵܐ, ܓܵܫܹܛ, ܗܵܓܹܡ, ܡܗܵܕܹܡ, ܟܲܢܒܸܚ, ܬܵܠܹܚ, ܡܲܠܛܹܚ, ܓܲܪܥܵܐ, ܓܪܵܥܝܬܵܐ, ܓܵܪܹܥ, ܓܪܵܥ, ܡܵܠܛܸܫ, ܛܵܠܹܫ, ܣܚܝܼܦܵܐ, ܓܲܪܕܵܐ, ܡܲܓܪܥܵܐ, ܡܕܲܟܝܵܐ, ܡܣܲܦܪܵܢܝܼܬܵܐ