Eastern Syriac :ܚܵܪܹܐ
Western Syriac :ܚܳܪܶܐ
Root :ܚܪܐ
Eastern phonetic :' ḥa: ri:
Category :verb
[Science → Natural sciences]
English :1) to defecate , to take a shit / to take a crap ; 2) noun : Al Qosh : = ܒܹܝ ܚܵܪܹܐ : a stable ;
French :1) déféquer , faire ses besoins / aller à la selle , caquer / caguer / chier / faire caca ; 2) nom : Al Qosh : = ܒܹܝ ܚܵܪܹܐ : une écurie ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܚܪܐ, ܐ݇ܚܪܵܐ, ܚܪܵܐ, ܐܲܚܪܹܐ, ܐܸܚܪܹܐ, ܚܲܪܝܵܐ, ܐܲܚܪܵܢܵܐ, ܐܲܚܪܵܢܬܵܐ, ܐܸܚܪܹܐ, ܒܹܝܬ݂ ܡܲܚܪܝܵܐ, ܚܪܵܝܵܐ, ܡܲܚܪܝܵܐ

See also : ܐܵܒܸܕܲܣܬ, ܒܹܝܬ ܣܸܠܐܵܐ, ܣܝܼܠܝܵܐ, ܦܪܘܿܬܕܲܩܵܐ, ܒܸܝܬ ܬܸܒܬܵܐ, ܝܵܬܹܒ݂, ܝ݇ܬܵܒ݂ܵܐ, ܙܲܒܸܠ, ܙܲܒܘܼܠܹܐ, ܟܒ݂ܵܝܵܐ, ܟܵܒܹܐ

Source : Maclean