Eastern Syriac :ܚܒܫ
Western Syriac :ܚܒܫ
Category :root
[Humanities → Language]
English :1) to take hold of , to hold captive , to imprison , to confine ; 2) to include , to encompass / to embrace , to comprise , to contain / to integrate (?) ; ܚܒܫ ܐܲܝܟ݂ ܚܵܕ ܣܵܡܵܐ ܓܵܘ ܫܪܵܝܵܐ : to be included as part of the solution ; 3) to besiege , to blockade , block up ; 4) to collect , to bring together ; 5) to understand , to comprehend / to grasp , to realize (?) ; 6) into a narrative ... : to insert , to inset / to introduce (?) / to imbed (?) / to slot (?) , to infix (?) , to encase (?) ; 7) to hold , to keep together , to contain ;
French :1) emprisonner , confiner , enfermer ; 2) inclure / comprendre / compter , être composé de / intégrer (?) ; ܚܒܫ ܐܲܝܟ݂ ܚܵܕ ܣܵܡܵܐ ܓܵܘ ܫܪܵܝܵܐ : faisant partie de la solution , faisant partie intégrante / étant compris dans la solution ; 3) assiéger , bloquer / établir un blocus ; 4) rassembler , collecter , faire la collection ; 5) comprendre / appréhender / piger / saisir , se rendre compte (?) ; 6) dans un récit ... : insérer , ajouter / faire inclure / incruster (?) / emboîter (?) ; 7) tenir , contenir , retenir / garder ensemble / conserver
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac, Western Syriac, Common Aramaic
Hebrew :חבש

Cf. ܚܒ݂ܵܫܵܐ, ܚܵܒ݂ܘܿܫܘܼܬܵܐ

See also : ܣܓܵܪܵܐ

Derived words : ܒܹܝܬ ܚܒ݂ܘܼܫܝܵܐ, ܒܹܝܬ ܚܒ݂ܝܼܫܹ̈ܐ, ܒܸܝܬ ܚܒ݂ܵܫܵܐ, ܚܵܒ݂ܘܿܫܵܐ, ܚܵܒ݂ܘܿܫܘܼܬܵܐ, ܚܒ݂ܘܿܫܝܵܐ, ܚܵܒ݂ܘܿܫܬܵܐ, ܚܒ݂ܝܼܫܵܐ, ܚܒ݂ܝܼܫܘܼܬ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ, ܚܒ݂ܝܼܫܘܼܬܵܐ, ܚܒ݂ܝܼܫܵܬܹ̈ܐ, ܚܵܒܹܫ, ܚܵܒ݂ܹܫ, ܚܵܒ݂ܸܫ, ܚܒ݂ܵܫܵܐ, ܡܸܬܚܲܒ݂ܫܵܢܘܼܬܵܐ, ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܚܒ݂ܵܫܬܵܐ