Eastern Syriac :ܚܒܠ
Western Syriac :ܚܒܠ
Category :root
[Humanities → Language]
English :1) to be in travail ; 2) to be twisted , to be perverted ; 3) to damage , to injure , to destroy , to spoil , to mar , to corrupt , to wreck ; 4) to bring forth in labour ; 5) to act in a corrupt / depraved way ; 6) to be corrupted , to be destroyed ;
French :1) être en train d'accoucher , souffrir des douleurs de l'enfantement ; 2) être tordu , être perverti ; 3) endommager , abîmer , esquinter , nuire , porter atteinte à , blesser , léser , offenser , faire du tort / du mal , détruire ; 4) accoucher ; 5) agir de manière corrompue / dépravée ; 6) être corrompu , être détruit ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :חבל

Cf. ܚܘܼܒܵܠܵܐ, ܡܚܲܒܸܠ, ܡܚܲܒܠܸܢ, ܚܲܒܘܼܠܵܐ, ܚܲܒܘܼܠܬܵܐ, ܡܚܵܒܸܠ, ܚܵܒܘܼܠܹܐ, ܚܸܒ݂ܠܲܝ ܡܵܘܠܕܵܐ, ܚܸܒ݂ܠܵܢܵܝܵܐ

Derived words : ܚܵܒܘܼܠܹܐ, ܚܲܒܘܼܠܵܐ, ܚܲܒܘܼܠܹܐ, ܚܲܒܘܼܠܬܵܐ, ܚܲܒܝܼܠܵܐ, ܚܵܒܹܠ, ܚܲܒܸܠ, ܚܒܸܠ ܝܲܡܵܐ, ܚܒ݂ܵܠ ܠܝܼ, ܚܲܒܵܠܵܐ, ܚܲܒ݂ܠܵܐ, ܚܒ݂ܵܠܵܐ, ܚܸܒ݂ܠܵܐ, ܚܲܒ݂ܠܵܐ ܕܚܵܨܵܐ, ܚܸܒ݂ܠܲܝ ܡܵܘܠܵܕܵܐ, ܚܸܒ݂ܠܵܢܵܝܵܐ, ܚܲܒܵܠܬܵܐ, ܚܘܼܒܵܠ ܡܲܕܥܵܐ, ܚܘܼܒܵܠܵܐ, ܚܘܼܒ݂ܠܵܐ, ܚܘܼܒܠܵܐ, ܚܘܼܒ݂ܠܵܝܵܐ, ܡܚܵܒܸܠ, ܡܚܲܒܸܠ, ܡܚܲܒܠܵܐ, ܡܚܲܒ݂ܠܘܼܬܵܐ, ܡܚܲܒܠܘܼܬܵܐ, ܡܚܲܒܠܸܢ, ܡܚܲܒܠܵܢܵܐ, ܡܚܲܒܠܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܚܲܒܠܵܢܘܼܬܵܐ ܕܣܵܪܵܣܬܘܼܬܵܐ, ܡܚܲܒܲܠܬܵܐ, ܡܸܬܚܲܒܠܵܢܵܐ

Source : Brock/Kiraz