Eastern Syriac :ܝܲܗܒ݂ܵܐ ܫܩܵܠܵܐ
Western Syriac :ܝܰܗܒ݂ܳܐ ܫܩܳܠܳܐ
Root :ܝܗܒ
Eastern phonetic :' iah wa: ' šqa: la:
Category :verb
[Human → Speech]
English :Oraham : to chitchat , to chat , to engage in trifle talk , to engage in small talk , to prate , to engage in idle conversation ; Bailis Shamun ; ܝܗܵܒ݂ܵܐ ܘܫܩܵܠܵܐ : relations / dealings / intercourse / exchanges ;
French :Oraham : bavarder , faire la parlotte , discuter de tout et de rien , jaser , perdre son temps en parlant , faire des racontars ; Bailis Shamun ; ܝܗܵܒ݂ܵܐ ܘܫܩܵܠܵܐ : les relations / les rapports / les échanges ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac

Cf. ܝܗܒ, ܝܗܵܒ݂ܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ, ܐܵܙܝܵܬ ܝܵܗܒ݂ܵܠܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܠܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܠܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܠܬܵܐ ܕܦܵܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܢܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܢܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܫܘܘܼܕܵܥܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܫܠܵܡܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ ܫܩܵܠܵܐ

See also : ܦܩܵܐ, ܓܲܢܦܘܿܪܹܐ, ܓܲܦܓܘܼܦܹܐ, ܟ̰ܲܩܟ̰ܘܼܩܹܐ

Source : Oraham