Eastern Syriac :ܝܲܪܘܼܩܹܐ
Western Syriac :ܝܰܪܽܘܩܶܐ
Root :ܝܪܩ
Eastern phonetic :ia ' ru: qi:
Category :verb
[Colors]
English :transitive : to cause to be yellow , to turn yellow / to make yellow ;
French :transitif : rendre jaune / jaunir , colorier en jaune ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܪܩ, ܝܵܪܘܼܩܵܐ, ܝܲܪܩܵܢܵܐ, ܐܵܪܸܩ, ܝܘܼܪܝܼܩܵܐ, ܝܲܪܩܵܐ, ܝܘܼܪܵܩܵܐ, ܝܘܼܪܵܩܘܼܬܵܐ, ܡܲܪܝܸܩ, ܝܲܪܸܩ, ܝܲܪܘܼܩܹܐ, ܝܵܪܸܩ

See also : ܚܲܪܘܼܥܵܐ, ܫܲܥܘܼܬܵܐ, ܐܲܘܪܸܩ, ܐܲܘܪܘܼܩܹܐ

Source : Bailis Shamun