Eastern Syriac :ܝܗܒ
Western Syriac :ܝܗܒ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to give ;
French :donner ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :יהב

Cf. ܝܲܗܒ݂ܵܐ, ܐܵܙܝܵܬ ܝܵܗܒ݂ܵܠܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ ܫܩܵܠܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܠܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܠܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܠܬܵܐ ܕܦܵܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܢܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܢܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܫܘܘܼܕܵܥܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܫܠܵܡܵܐ, ܝܗܒ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ, ܗܲܒ݇ܠ, ܝܵܗ݇ܒ݂ܸܠ, ܝܗܲܒ݂ܵܐ, ܝܵܗܒ݂ܵܢܵܐ

See also : ܗܲܒ݇ܠ, ܝܵܗ݇ܒ݂ܸܠ, ܫܚܲܕ

Derived words : ܐܵܙܝܵܬ ܝܵܗܒ݂ܵܠܬܵܐ, ܒܝܼܗ݇ܒ݂ܵܠܵܐ, ܗ݇ܒ݂ܝܼܠܵܐ, ܗ݇ܒ݂ܝܼܠܬܵܐ, ܗܲܒ݇ܠܘܼܢ, ܗܵܒ݂ܵܢܵܐ, ܗ݇ܝܼܒ݂ܵܐ, ܗ݇ܝܼܒ݂ܬܵܐ, ܙܸܕܩܵܐ ܡܸܬܝܲܗܒ݂ܵܢܵܐ, ܝܵܗܹܒ݂, ܝܵܗܹܒ݂ ܐܝܼܕܵܐ, ܝܵܗܹܒ݂ ܛܝܼܡܵܐ, ܝܵܗܹܒ݂ ܠܡܸܛܪܵܐ, ܝܵܗܹܒ݂ ܠܫܸܡܫܵܐ, ܝܵܗܹܒ݂ ܩܵܛܵܕܝܼܢܵܐ, ܝܼܗܵܒ݂ܵܐ, ܝܼܗܒ݂ܵܐ, ܝܵܗܒ݂ܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ, ܝ݇ܗܵܒ݂ܵܐ, ܝܗܵܒ݂ܵܐ ܘܫܩܵܠܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ ܫܩܵܠܵܐ, ܝܵܗ݇ܒ݂ܸܠ, ܝܵܗ݇ܒ݂ܸܠ ܐܝܼܣܵܪܵܐ, ܝܼܗ݇ܒܵܠܵܐ, ܝܵܗܒ݂ܵܠܵܐ, ܝܵܗ݇ܒ݂ܵܠܵܐ, ܝܵܗܒ݂ܲܠܬܵܐ, ܝܵܗܒܲܠܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܠܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܠܬܵܐ ܕܦܵܬܵܐ, ܝܵܗܒ݂ܵܢܵܐ, ܝܵܗܒ݂ܵܢܵܐ ܒܐܲܓ݂ܪܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܢܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܫܘܘܼܕܵܥܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܫܠܵܡܵܐ, ܝܗܵܒ݂ܬܵܐ, ܝܵܗܘܼܒ݂ܘܼܬ ܛܘܼܒ݂ܵܐ, ܝܵܗܘܿܒ݂ܘܼܬ ܦܸܬܓ݂ܵܡܵܐ, ܝܵܗܘܿܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܝܵܗܘܿܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܝܼܗܝܼܒ݂ܵܐ, ܝܗܝܼܒ݂ܬܵܐ, ܝܘܼܗ݇ܒ݂ܵܐ, ܝܘܼܗ݇ܒ݂ܟ݂ܬܵܐ, ܡܵܘܗܲܒ݂ܬܵܐ, ܡܵܘܗܲܒ݂ܬ݂ܵܐ, ܡܵܘܗܒ݂ܵܬ݂ܵܐ