Eastern Syriac :ܝܪܩ
Western Syriac :ܝܪܩ
Category :root
[Colors]
English :to be light colored , to be pale , to be green , to be yellow ;
French :être de couleur claire , être pâle , être vert , être jaune ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :ירק

Cf. ܝܘܼܪܵܩܬܵܐ, ܝܵܪܘܼܩܵܐ, ܝܲܪܩܵܢܵܐ, ܐܵܪܸܩ, ܝܘܼܪܝܼܩܵܐ, ܝܲܪܩܵܐ, ܝܘܼܪܵܩܵܐ, ܝܘܼܪܵܩܘܼܬܵܐ, ܝܵܪܸܩ, ܡܲܪܝܸܩ, ܝܘܼܪܵܩܬܵܐ, ܝܘܼܪܩܵܢܵܐ

See also : ܫܥܘܼܬ݂ܵܐ, ܫܵܥܘܿܬ݂ܵܐ, ܫܵܥܘܿܬ݂ܬܵܐ

Derived words : ܐܵܘܪܸܩ, ܐܵܪܸܩ, ܝܵܘܪܝܼܩܵܐ, ܝܘܼܪܝܼܩܵܐ, ܝܘܼܪܵܩܵܐ, ܝܘܼܪܵܩܘܼܬܵܐ, ܝܘܼܪܩܵܢܵܐ, ܝܘܼܪܵܩܬܵܐ, ܝܵܪܘܿܩܵܐ, ܝܲܪܘܼܩܵܐ, ܝܲܪܘܼܩܹܐ, ܝܲܪܘܼܩܘܼܬܵܐ, ܝܵܪܹܩ, ܝܵܪܸܩ, ܝܲܪܸܩ, ܝܼܪܵܩܵܐ, ܝܲܪܩܵܐ, ܝܪܵܩܵܐ, ܝܲܪܩܵܐ ܒܪܝܼܟ݂ܵܐ, ܝܲܪܩܵܐ ܪܲܓ݂ܝܵܐ, ܝܲܪܩܘܿܢܵܐ, ܝܲܪ̈ܩܘܿܢܹܐ ܕܫܵܪܘܼܬܵܐ, ܝܲܪܩܘܼܬܵܐ, ܝܲܪܩܵܝܵܐ, ܝܲܪܩܵܝܬܵܐ, ܝܲܪܩܵܢܵܐ, ܡܲܝܪܘܿܩܹܐ, ܡܲܪܝܘܼܩܹܐ, ܡܲܪܝܸܩ, ܪܵܐܸܩ