Eastern Syriac :ܝܪܬ
Western Syriac :ܝܪܬ
Category :root
[Humanities → Language]
English :1) to inherit , to take into possession / to seize , to gain / to acquire ; 2) money, property, situation ... : to bequeath / to devise / to leave / to hand down / to pass down / to pass on to somebody , powers ... : to devolve (?) ;
French :1) hériter , entrer en possession , s'octroyer / s'emparer / saisir / prendre , gagner / acquérir ; 2) argent, biens, situation ... : léguer / transmettre , pouvoirs ...? : déléguer (?) ;
Dialect :Classical Syriac, Common Aramaic
Hebrew :ירת

Cf. ܝܵܪܬܵܢܵܐ, ܫܘܵܐ ܝܲܪܬܘܼܬܵܐ, ܝܘܼܪܬܘܼܬܵܐ, ܝܘܼܪܬܵܢܵܐ, ܝܪܝܼܬܘܼܬܵܐ, ܡܲܘܪܬܵܢܵܐ, ܡܝܼܪܲܬܓܵܪ, ܡܝܼܪܲܬܓܵܪܘܼܬܵܐ, ܝܵܪܸܬ݂, ܡܲܪܝܸܬ݂, ܝܵܪܬܘܼܬ݂ܵܐ, ܝܼܪܵܬܵܐ, ܝܵܪܬ݂ܵܐ

Derived words : ܝܘܼܪܬܘܼܬܵܐ, ܝܘܼܪܬܵܢܵܐ, ܝܵܪܘܿܬܵܐ, ܝܵܪܘܿܬܘܼܬܵܐ, ܝܵܪܘܿܬܬܵܐ, ܝܪܝܼܬܵܐ, ܝܪܝܼܬܘܼܬܵܐ, ܝܵܪܸܬ݂, ܝܵܪܬܵܐ, ܝܵܪܬܘܼܬܵܐ, ܝܵܪܬܘܼܬ݂ܵܐ, ܝܵܪܬܘܼܬܵܢܵܝܵܐ, ܝܵܪܬܘܼܬܵܢܵܝܬܵܐ, ܝܵܪܬܵܢܵܐ, ܡܲܘܪܬܵܢܵܐ, ܡܲܝܪܘܼܬܹܐ, ܡܝܼܪܲܬܓܵܪ, ܡܝܼܪܲܬܓܵܪܘܼܬܵܐ, ܡܲܪܝܸܬ݂, ܡܬܝܲܪܬ݂ܲܢܘܼܬܵܐ, ܫܘܵܐ ܝܲܪܬܘܼܬܵܐ