Eastern Syriac :ܝܘܼܩܢܵܐ ܛܸܠܵܠܵܝܵܐ
Western Syriac :ܝܽܘܩܢܳܐ ܛܶܠܳܠܳܝܳܐ
Root :ܝܩܢ
Eastern phonetic :' iu:q na: ṭil la: ' la: ia:
Category :noun
[Art → Drawing]
English :see also ܨܘܼܪܬܵܐ / ܕܡܘܼܬܵܐ : a silhouette / a shadowy contour ;
French :voir aussi ܕܡܘܼܬܵܐ : une silhouette / un contour ombragé ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܩܢ, ܝܘܼܩܢܵܐ, ܛܸܠܵܠܵܝܵܐ

See also : ܨܘܼܪܬܵܐ, ܕܡܘܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun